Bestämmelser för GBKs hamnar och varv

BESTÄMMELSER FÖR GUSTAVSBERGS BÅTKLUBBS HAMNAR OCH VARV

Fastställda 2008-03-06 enligt GBK:s stadgar 12§
Reviderade vid Årsmötet 2014-03-04

1. Allmänna regler

1.1 Båtägare, av denne anlitad person och andra som utnyttjar eller vistas inom klubbens anläggningar är skyldiga att känna till och följa dessa bestämmelser samt andra anvisningar som klubbens funktionärer kan ge.

1.2 Den som tilldelas en båtplats och som grovt åsidosätter bestämmelserna eller som saknar ansvarsförsäkring enligt p. 6.1 eller inte i föreskriven tid betalat sina avgifter till klubben kan av styrelsen sägas upp från platsen med omedelbar verkan.

2. Anmälan av adressändring mm

2.1 Medlem ska snarast och skriftligen anmäla ändringar av adress, telefon och ägarförhållanden till klubben.

Anmälan skickas till GBK:s styrelse, Box 136, 134 23 GUSTAVSBERG, eller mailas till:

info@gustavsbergsbatklubb.se

3. Rätt till hamn- och varvsplats

3.1 Tilldelning av båtplats
Medlem som önskar hamn- och/eller varvsplats inom klubbens anläggningar ska anmäla detta till hamnkapten, respektive varvsfunktionär som har att föra en aktuell kölista. Nyttjande av en hamnplats är bara tillåtet av medlem som har tecknat giltigt avtal för avsedd båt. Införskaffande av ny båt ger inte automatiskt rätt till ny plats. Medlem skall vid försäljning av båt meddela hamnkapten/varvsfunktionär om detta så att annan medlem
kan få möjlighet att använda platsen.

3.2 Båtplatsavtal
För varje tilldelad båtplats ska ett skriftligt båtplatsavtal upprättas mellan medlemmen och klubben. En båtplats får inte upplåtas åt annan båt än den i avtalet specificerade (jfr dock p. 7.4). Skaffar båtägaren en ny båt ska ett nytt avtal tecknas. Styrelsen kan säga upp avtalet enligt p. 1.2. Det ska göras skriftligt till den senast uppgivna adress som finns i klubbens medlemsregister.

3.3 Andrahandsuthyrning av båtplats
Önskar medlem att under en- eller flera säsonger inte utnyttja sin hamnplats skall medlemmen meddela respektive hamnkapten så att platsen kan hyras ut i andra hand. Andrahandsuthyrning av hamnplats skall alltid ske genom hamnkapten.

3.4 Utlåning av båt
Medlem som önskar låna ut sin båt får göra detta. Man får dock inte låna ut sin nyckel till GBKs hamn varför utlåning av båt endast kan ske från GBKs hamnar om medlem släpper in- och ut den som lånar båten. Ett alternativ till detta är att den som lånar båten också blir medlem och då kan kvittera ut en lånenyckel från hamnkaptenen för den period som utlåningen avser. Boende inom samma hushåll (familjemedlemmar) disponerar nyckel till GBKs hamn fritt mellan sig.

3.5 Delägarskap
Finns det flera ägare till en och samma båt ska uppgifter om detta finnas i avtalet och de är en för alla och alla för en ansvariga för de skyldigheter som följer av båtplatsinnehavet. Samtliga delägare som inte tillhör samma hushåll måste vara medlemmar i GBK.

3.6 Nycklar och låsning

Nyckel till anläggningen erhålls mot en depositionsavgift vid tecknande av avtal. Nyckeln ska återlämnas då avtalet sägs upp. Grindar till området liksom till bryggor samt byggnader ska alltid hållas låsta.

4. Elsäkerhet

4.1 All elektrisk utrustning som används inom anläggningarna ska vara av författningsenligt, CE-märkt utförande och får endast anslutas med jordade sladdar med minsta area 1,5 mm2. Varje varvsplats får belastas med max. 2000 W.

4.2 Elskåpen tas in efter sista arbetsplikten. Den som behöver el efter detta datum kontaktar varvsfunktionär. Båtägaren ansvarar för att skåpet under lånetiden och anmäler när det kan återställas.

4.3 Efter varje arbetstillfälle ska båtägaren se till att all el-utrustning är bortkopplad från centralen och att elektriska sladdar är uppskjutna och undanlagda. Värmeapparat får inte lämnas utan tillsyn. Varvsfunktionär kopplar alltid ur obevakad el-utrustning.

5. Brandsäkerhet

5.1 Vid allt arbete där öppen eld förekommer (t.ex. Svetsning, skärning med gasaggregat, användning av blåslampa eller gasollampa) ska två personer vara närvarande samt brandsläckningsredskap finnas vid arbetsplatsen. Tillstånd till sådant arbete ska inhämtas från varvsfunktionär.

5.2 Om motor startas på land måste godkänd brandsläckare minst typ BE klass II finnas till hands. Båtägaren ska vidta betryggande åtgärder så att ingen person skadas av roterande propeller eller dylikt.

5.3 Brännbara vätskor i bränsletankar eller lösa behållare samt gasolflaskor får inte förvaras i upplagda båtar, i lokalerna för motorförvaring eller någon annanstans inom varvets område. Fast bränsletank i båt behöver dock inte tömmas

6. Försäkringar

6.1 Obligatorisk ansvarsförsäkring
Båt inom klubbens anläggningar ska vara försäkrad för ansvar mot tredje man. Båtplatsavtal får inte tecknas för båt som saknar sådan försäkring. Båtägaren är skyldig att vid anfordran uppvisa för båten gällande försäkringsbevis.

7. Ordningen i hamnarna

7.1 Förtöjning
Varje båt ska vara väl förtöjd och avfendrad. Förtöjning till bryggan ska vara försedd med ryckdämpning och säkring. Hakar ska vara självlåsande (Merxhake eller liknande). Om en båt på grund av oaktsamhet skadar andra båtar eller anläggningen är båtägaren ansvarig. Varje båtägare är skyldig att fortlöpande hålla rent och snyggt på sin hamnplats. Platsen ska städas och förtöjningsgods och liknande ska tas bort inför vintern.

7.2 El och vattenuttag
Tappsötvattnet ska användas sparsamt. Landström får inte vara permanent inkopplad exempelvis för uppvärmning eller dylikt.

7.3 Roddbåtsbryggan i Mölnvik
Roddbåtsbryggan får användas som allmän servicebrygga före 15 maj och efter 15 september. Dessemellan är platserna uthyrda.

7.4 Tillfälligt utlån av hamnplats
I samband med sjösättning och upptagning får medlem tillfälligt låna ut sin hamnplats till annan medlem. Längre utlån kräver medgivande av hamnkaptenen.

7.5 Tilldelad hamnplats är inte att betrakta som fast utan hamnkaptenen får besluta om de omdisponeringar som behövs för att hamnområdet ska kunna utnyttjas på bästa sätt.

8. Ordningen på varvet

8.1 Torrsättning, sjösättning, vagnar
Båten uppläggs på anvisad plats. Täckning ska rymmas inom den i avtalet angivna ytan. Tilldelad plats är inte att betrakta som fast utan en varvsfunktionär får besluta om de omdisponeringar som behövs för att varvsområdet ska kunna utnyttjas på bästa sätt.

Styrelsen bestämmer tiderna för gemensam upptagning och sjösättning. Båtarna ska tas upp och sjösättas på anvisad tid. Båtägaren eller dennes ombud är skyldiga att inställa sig på anvisad tid tillsammans med en medhjälpare och delta i hela det arbetspass då båten tas upp eller sjösätts. Upptagning/sjösättning på annan tid sker efter särskild överenskommelse med kran/traktorförare och mot en avgift. För landförvaring efter
midsommar t.o.m. den 31 augusti utgår en särskild avgift.

Varvsfunktionär får flytta en båt som hindrar upptagning och sjösättning. Det sker på båtägarens risk och bekostnad.

Före upptagning och efter sjösättning får båtar inte ligga förtöjda vid ramp, båtkranskaj eller mastbrygga.

Klubbens båtvagnar lastar högst 5 ton och får endast användas till båttransporter inom varvsområdet.

Sjösättning och upptagning med kranbil får inte ske från kajen.

8.2 Pallning
Pallning, egen båtvagn samt täckning ska vara av betryggande dimensioner. Båtägaren ska följa varvsfunktionärs anvisningar betr. konstruktionen. All sådan materiel ska båtägaren själv anskaffa, bekosta och fortlöpande kontrollera. GBK rekommenderar sina medlemmar att använda fristående stöttor av typ ”Seaquip” för en snabbare- och säkrare upptagnings/sjösättningsprocess och en säkrare stöttning av båtarna.

8.3 Fordonstrafik och parkering
Fordon ska framföras med största försiktighet och så att elkablar och vattenslangar inte skadas. Under sjösättning/upptagning är delar av varvet helt avlysta från fordonstrafik. Parkering får inte blockera brandgatorna eller försvåra tillträde till mastskjulet och jollestället. Fordonstvätt är förbjuden inom anläggningarna.

8.4 Tillsyn av barn
Den som är ansvarig för barn måste se till att dessa inte skadas av elutrustning, vagnar, båtar, lyftanordningar och övrig utrustning som används inom området.

8.5 Kranar, ramp
Varvets båtkran får endast manövreras av de kranförare som styrelsen utsett. Motor- och mastkran får manövreras av enskild medlem på egen risk.

Båtkranen får av säkerhetsskäl belastas med högst 6 ton. Motorkranen får belastas med högst 500 kg. Mastkranen får endast användas för lyft av master vägande högst 500 kg

Sjösättningsrampen får endast användas av medlemmar. Den används på egen risk. Bommen ska hållas låst.

8.6 Förvaring och märkning av master, motorer, täckningsmaterial, jollar mm
Upplagd båt ska vara försedd med väl synlig skylt med båtägarens namn och telefonnummer. Detsamma gäller jollar, master, motorer samt täcknings- och pallningsmaterial som förvaras inom anläggningarna.

Täcknings- och pallningsmaterial ska under sommaren tas undan från planen och placeras utefter staketen men utan att lutas mot dessa. Egna vagnar får stå kvar på båtplatsen men ska kunna flyttas. Varvsfunktionärer får flytta olämpligt placerat material.

Före uppläggning av mast i mastskjulet ska spridare, vant, stag och annan skrymmande utrustning vara demonterad. Vant och stag ska bindas upp tätt intill masten. Stöldbegärlig eller ömtålig utrustning bör tas bort. Master får inte läggas upp så att de hindrar tillträde till mastskjulet. Bommar får inte förvaras i mastskjulet. Varvsfunktionärer får placera om masterna i mastskjulet.

Båtmotorer kan förvaras inomhus på varvet. En uppvärmd verkstad finns för motorrenoveringar. För att få tillgång till lokalerna och nyckel kontaktas varvsfunktionär.

Jollar får inte förvaras på bryggorna. Släpjolle som tillhör en båt för vilken avtal tecknats ska förvaras inom uppläggningsytan för denna båt eller på särskilt anvisad plats. För övriga jollar och roddbåtar ska båtplatsavtal tecknas enligt avsnitt 3.

8.7 Kvarlämnad egendom
Kvarlämnad båt eller annan egendom som hindrar verksamheten kan efter beslut av styrelsen flyttas till lämplig förvaringsplats. Kvarlämnad båt, båt som förtöjs utan tillstånd samt annan egendom som bedöms ha ett värde men där ägaren är okänd behandlas enligt gällande lagstiftning som hittegods eller sjöfynd. Detsamma gäller båt eller egendom där ägaren är känd men inte själv bortskaffar föremålen inom en månad efter det att
styrelsen skriftligen meddelat detta i rekommenderat brev. Styrelsen fattar beslut och framtvingar en förändring. Klubben kostnader för hanteringen ska ersättas av båtägaren. Förtöjning utan tillstånd debiteras med av GBK fastställd summa.

9. Miljö

9.1 Allmänt
Varje båtägare är skyldig att fortlöpande hålla rent och snyggt på sin varvs- och hamnplats, detta gäller hela året. Platsen ska avstädas snarast efter sjösättningen och upptagningen.

Kemiska produkter som en båtägare tar in på båtklubbens område är denne ansvarig för att förvara på ett sådant sätt att läckage till mark, luft och vatten förhindras.

9.2 Deponering av avfall

Endast avfall som har uppkommit i samband med båtverksamheten får lämnas i klubbens förvaringskärl.

  • Miljöfarligt avfall såsom batterier, färgrester, oljor, glykol, olje- och bränslefilter samt annat oljeförorenat material samlas i separata kärl i den särskilda miljöstationen.
  • Vid spill av olja och glykol skall absorberingsmedel användas, helt tömda burkar och dunkar läggs i grovsoporna.
  • Hushållssopor lämnas i kärlen i sopskjulet.
  • Grovsopor läggs i containern utanför garaget. En skylt på containern anger vad som inte får kastas där.
  • OBS! Elektronikprodukter får inte kastas i klubbens förvaringskärl utan skall lämnas vid de kommunala miljöstationerna. Den straffavgift (f.n. 2000 kr.) som debiteras klubben vid överträdelse av dessa anvisningar återkrävs av den som begått förseelsen.
  • Toalettavfall från båtarna får inte tömmas inom hamnområdet. Det skall tömmas i de avfallsanläggningar som finns utplacerade på olika platser i landet. Toaletterna inom området ska hållas rena och snygga av dem som utnyttjar dessa.

9.3 Störande verksamhet (t ex. torrslipning, blästring, trycktvättning, svetsning)
Arbetet ska utföras så att det inte skadar eller smutsar ner andra båtar. Båtägarna ska samråda med andra berörda innan ett arbete som kan påverka omgivningen påbörjas. Om någon av dessa begär att arbetet inte ska genomföras ska det respekteras eller sådana åtgärder vidtas att andra inte påverkas.

Alla rester som uppstår vid slipning av bottenfärg är klassade som miljöfarligt avfall och måste omhändertas.

Det är båtägarens ansvar att ta hand om avfallet på ett säkert sätt t.ex. att använda en slipmaskin som är kopplad till en dammsugare eller att använda en presenning som markskydd. När en båtägare slipar sin båt bör lämplig skyddsutrustning användas t.ex. andningsskydd, skyddsglasögon och heltäckande klädsel.

I mastskjulet får exempelvis slipning eller svetsning som kan skada andra master inte förekomma.

9.4 Miljöfarliga arbeten.
När en båtägare utför miljöfarliga arbeten inom varvsområdet, t.ex. plastning, målning, elarbeten, arbeten med gasol eller sprit, arbeten med bränsletankar, så är det båtägarens ansvar att gällande svenska lagar och EU-lagstiftning följs.

10. Arbets- och vaktplikt

10.1 Arbetsplikt
Alla båtägare ska delta i städning samt underhålls- och andra arbeten i anläggningarna på de tider som styrelsen bestämmer. Arbetsplikten omfattar årligen högst ett pass för hamnplats och ett pass för varvsplats.

Försummad arbetsplikt debiteras med särskild avgift.

10.2 Vaktplikt
Alla båtägare som har hamnplats ska gå vakt enligt det vaktschema som styrelsen lägger fast för varje säsong.

Särskilda instruktioner gäller för vaktgången. Vid förhinder är båtägaren skyldig att avtala med annan medlem om att fullgöra vakten. Om detta inte är möjligt ska hamnkaptenen kontaktas. Försummad vaktplikt debiteras med särskild avgift. Uteblir medlem vid upprepade tillfällen kan det medföra uppsägning av båtplatsavtal och
uteslutning ur klubben.